Thế nếu tôi không tiếp nhận nhưng cũng không khước từ Đức Chúa Trời thì sao?

Thế nếu tôi không tiếp nhận nhưng cũng không khước từ Đức Chúa Trời thì sao?

17 Tháng Một, 2020
Câu hỏi: “Thế nếu tôi không tiếp nhận, nhưng cũng không từ chối Đức Chúa Trời thì sao? Nếu tôi không nói rằng không có Thượng Đế, nhưng tôi cũng không khẳng định rằng Ngài thực sự tồn tại thì...