Tag Archives: Luân hồi Nghiệp chướng Sự sống sau Cái chết

Luân hồi Nghiệp chướng Sự sống sau Cái chết

Luân hồi Nghiệp chướng Sự sống sau Cái chết

Đầu thai có thật không? Có sự sống sau cái chết không? Nghiệp chướng thì sao? Người ta luôn tự hỏi điều gì – nếu có một điều gì đó – nằm sau những nấm mồ. Chết có phải là kết cục của sự tồn tại, một bước vào vĩnh cửu, hay một trạng thái […]