Tag Archives: Làm sao Đức Chúa Trời yêu thương lại có thể đưa con người đến địa ngục?

Làm sao Đức Chúa Trời yêu thương lại có thể đưa con người đến địa ngục?

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Câu hỏi: “Tôi đang cố gắng để hiểu làm sao mà Đức Chúa Trời- Đấng yêu thương lại có thể đẩy con người đến địa ngục. Điều gì ẩn dấu sau việc xuống địa ngục?” Câu trả lời của chúng tôi: Đây là vài điều để bạn suy ngẫm: (1) Đức Chúa Trời đã ban cho tất […]