Làm sao Đức Chúa Trời yêu thương lại có thể đưa con người đến địa ngục?

Làm sao Đức Chúa Trời yêu thương lại có thể đưa con người đến địa ngục?

17 Tháng Một, 2020
Câu hỏi: “Tôi đang cố gắng để hiểu làm sao mà Đức Chúa Trời- Đấng yêu thương lại có thể đẩy con người đến địa ngục. Điều gì ẩn dấu sau việc xuống địa ngục?” Câu trả lời của chúng...