Tag Archives: Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

Chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh bên trong ở đâu để đương đầu với những sự sợ hãi, tai họa và buồn rầu? Chính xác thì chúng ta có thể trông mong điều gì ở Đức Chúa Trời Chúng ta có thể nương cậy vào Đức Chúa Trời ở mức độ nào? Ngài […]